НЕМІШАЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС “СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІ – ІІІ СТУПЕНІВ –

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ”

БОРОДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО БАТЬКІВСЬКУ РАДУ ТА

БАТЬКІВСЬКІ КОМІТЕТИ

Розглянуто та схвалено на загальних батьківських зборах (протокол № 1 від 18.09.2018р.)

2018 р.

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківську раду та батьківські комітети (далі – Рада та Комітети) Немішаївський навчально-виховний комплекс “Спеціалізована школа ІІ – ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів” Бородянської районної ради, Київської області (далі – НВК) визначає порядок створення Ради та Комітетів НВК, порядок обрання членів до складу Ради та Комітетів НВК, повноваження членів Ради та Комітетів, функції Ради та Комітетів НВК.

1.2. Учасниками освітнього процесу є:

- здобувачі освіти;

- педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;

- батьки здобувачів освіти;

- фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

1.3. У своїй діяльності Рада та Комітети керуються Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про громадські об’єднання”, Конвенцією ООН “Про права дитини”, Статутом НВК, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рада та Комітети є добровільним формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у НВК.

1.5. Рішення про заснування Ради НВК приймається на загальних зборах батьків НВК і оформлюється відповідним протоколом.

1.6. Рішення про заснування Комітетів класів приймається на зборах батьків відповідних класів і оформлюється відповідним протоколом, які зберігаються у класних керівників класів.

1.7. Органом Ради НВК є загальні збори батьків.

1.8.У період між загальними зборами діє Рада, яка створюється за рішенням зборів батьків НВК.

1.9. До складу Ради входить директор НВК та уповноважені особи, яких обрали батьки на загальношкільних батьківських зборах.

1.10. Органом самоврядування батьків одного класу є збори батьків даного класу. У період між зборами діє класний батьківський комітет, який формується з батьків учнів одного класу.

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності Ради та Комітетів є захист законних інтересів дітей в НВК, у відповідних державних, судових органах, в органах місцевого самоврядування, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності Ради і Комітетів є:

- допомога у здобутті учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

- запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

- сприяння збереженню життя і здоров'я учнів;

- сприяння в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу;

-всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

- допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази НВК.

2.3. Основними принципами діяльності Ради та Комітетів є:

- законність,

- гласність,

- колегіальність,

- толерантність,

- виборність,

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків НВК.


3. Організація діяльності Ради та Комітетів

3.1. Рада НВК обирається простою більшістю голосів на щорічних загальних батьківських зборах НВК на початку навчального року.

3.2 Кількісний склад Ради встановлюється рішенням загальних зборів батьків НВК. До складу Ради мають входити директор школи та представники Комітетів, а також батьки здобувачів освіти.

3.3. Термін повноважень Ради визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів, але не може перевищувати трьох років. Термін повноважень попередньої батьківської ради автоматично припиняється при обранні складу батьківської ради нового складу.

3.4. У випадку, коли член Ради складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються голосуванням на загальних батьківських зборах.

3.5. Для ведення систематичної роботи Рада обирає зі свого складу президію в складі голови та секретаря.

3.6. Комітет класу обирається простою більшістю голосів учасників зборів батьків класу в складі голови та 3 - 4 членів на один рік.

3.7. Рада та Комітети мають право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин їх членів.

3.8. Голова Ради є членом педагогічної ради навчального закладу з правом дорадчого голосу.

3.9. Директор НВК є членом Ради, класний керівник - Комітету класу, з правом дорадчого голосу.

3.10. Рада, Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків один раз на рік.

3.11. Рада, Комітети мають право приймати свої рішення за наявності на засідання не менше двох третин їх членів.

3.12. Рада, Комітети ведуть протоколи своїх засідань, що зберігаються у відповідальної особи, яку визначає директор.

3.13. Для ведення систематичної роботи Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються Радою та затверджується її головою.

3.14. Засідання Ради та Комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на семестр, обов’язково на початку І семестру та наприкінці ІІ семестру.

3.15. Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань Рада може скликати загальні збори батьків НВК.

3.16. Спірні питання при недосягненні згоди між директором НВК і більшістю членів Ради вирішуються місцевими органами управлінням освіти.

3.17. За вимогою більшості батьків НВК можуть проводитися позачергові звіти Ради та Комітетів.

3.18. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами НВК, можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

3.19. Рішення прийняті на зборах Ради НВК оприлюднюються у вигляді протоколу на офіційному сайті НВК та доводяться директором до відома педагогічного колективу закладу освіти.

4. Права та обов'язки Ради та Комітетів

4.1. Рада та Комітети мають право:

- встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, органами внутрішніх справ, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо захисту здоров'я і життя здобувачів освіти, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у НВК, надання фінансової та матеріально-технічної допомоги НВК;

- вносити на розгляд керівництва закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- заслуховувати повідомлення дирекції про стан і перспективи роботи НВК, а також отримувати роз'яснень з окремих питань, які турбують батьків;

- звертатися до директора, класного керівника, педагогічної ради НВК щодо роз'яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

- скликати позачергові батьківські збори;

- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства;

- надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги здобувачам освіти, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;

- сприяти покращенню харчування учнів;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

- контролювати раціональне використання матеріально-технічної бази закладу;

- сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

- контролювати якість харчування учнів закладу;

- за потребою організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах у НВК;

- злучати благодійні батьківські внески для поліпшення матеріально-технічної бази НВК та приймати участь у перевірці витрачання благодійних коштів, внесених на потреби НВК;

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.

4.3. Рада та Комітети зобов'язані:

- вести протоколи засідань, що передаються відповідальній особі, яку визначає директор НВК;

- надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора НВК або відповідного органа управління освітою;

- у разі потреби звітувати перед загальними зборами НВК, батьківськими зборами класів;

- залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи.

4.4. Голова Ради НВК має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

4.5. Голова Ради може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників НВК.

Кiлькiсть переглядiв: 299

Коментарi