ПЛАН РОБОТИ

Немішаївської ЗОШ № 2 І – ІІІ ступенів на зимові канікули ( 29.01.2014 – 09.01.2015)

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

29/12.2014

понеділок

30.12.2014

вівторок

31.12.2014

середа

05.01.2015

понеділок

06.01.2015

вівторок

08.01.2015

четвер

09.01.2015

пятниця

1.

Панькова

Надія Іванівна

Фольклорна експедиція

Педрада «Про вихо-вання інтересу до колективної творчої діяльності, лідерських та організаторських здібностей у старшо-класників»

Робота в кабінеті

Відвідування вис тавки майстрів ху дожньої народної творчості

Робота з обдаро-ваними учнями

Підготовка де-корацій до теат-ральної вистави

Практичнее за-няття з учнями 8 класу «Пов-торимо правила дорожнього ру ху»

2.

Подгаєцька Людмила Василівна

Бібліотечна годи на для 6-Б класу

Екскурсія до Kidswill

Відвідування учнів на дому

Екскурсія в «Май-стерні митця»

заява

заява

3.

Бурнос Віталій Вікторович

Створення кабіне ту війської підготовки

Створення кабіне ту війської підготовки

Робота в майстерні

Створення кабіне ту війської підготовки

Робота з нев-стигаючими

Створення кА-бінету війської підготовки

4.

Кочерга Галина Михайлівна

Фольклорна експедація

Робота в кабінеті

Екскурсія на вис- тавку майстрів на родної художньої творчості

Робота вокаль -ного гуртка

Екскурсія на підприємство з питань енерго-збереження

Робота вокаль ного гуртка

5.

Давидчук Богдан

Петрович

Волейбольна секція

Волейбольна секція

Екскурсія з групою учнів у Карпати

6.

Оборська Тетяна Валеріївна

Екскурсія (народні ремесла України)

Робота з невстигаючими

Екскурсія до аптеки

Попвнення кабі-нету дидактичним матеріалом

Екскурсія «Спо-тереження за природою взим-ку»

Робота над атестаційними матеріалами

7.

Шаравіна Людмила Юріївна

Робота в кабінеті

Робота з невстигаючими

Робота з обдаро-ваними учнями

Робота з невстигаючими

Робота з обдаро ваними учнями

Робота з невстигаючими

8.

Примаченко Аліна Володимирівна

Екскурсія до музею костюма

Робота з обдаро-ваними

Екскурсія на хлібопекарню

Практичне занят-тя «Повторимо правила дорож-ньогоруху

Робота в кабінеті

Робота над атестаційними матеріалами

9.

Чудовська Тамара Олексіївна

Екскурсія до сели щної бібліотеки

Робота в кабінеті

Екскурсія «Спос тереження за яви-щами природи»

заява

Екскурсія «Дорога до школи»

Робота з кален дарними пла-нами

10.

Шатило Ірина

Андріївна

Екскурсія «Спос-тереження за прир одою і працею лю дей своєї місце-вості

Робота зі шкіль ною докумен-тацією

Планування на ІІ семестр

Екскурсія «Спос-тереження за природою»

Екскурсія до аптеки

Заняття гуртка «Основи без-пеки»

11.

Бєляєва Ірина

Петрівна

Екскурсія до сели щної бібліотеки

Робота в кабінеті

Екскурсія до пар-ку «Природа навколо нас»

Планування на ІІ семестр

Заняття гуртка «Основи без-пеки»

Робота в кабінеті

12.

Капітанчук Богдана Андріївна

Робота над атес-таційними матеріалами

Робота в кабінеті

Екскурсія до музею костюма

Практичне занят тя « Правила дорожнього руху»

Екскурсія до аптеки

Робота в кабінеті

13.

Малініна Ірина В’ячеславівна

Тренінг для учнів 8 класів «Моє дозвілля»

Робота над атес-таційними мате-ріалми

Робота з батьками

Робота з учнями

Робота в кабінеті

Планування на ІІ півріччя

14.

Коломієць Світлана Вячеславівна

Екскурсія «Спос тереження за при родою взимку»

Робота в кабінеті

Екскурсія до аптеки

Робота з обдаро-ваними дітьми

Планування на ІІ півріччя

Заняття «Без-печна поведін-ка на вулицях і дорогах»

15.

Данильчук Світлана Петрівна

Екскурсія до сели щної бібліотеки

Робота в кабінеті

Екскурсія «Явища природи»

Робота з учнями

заява

Планування на ІІ півріччя

16.

Кобко Тетяна Миколаївна

Робота в кабінеті

Робота з учнями

Практичне занят-ті з ПДР

Планування на ІІ півріччя

заява

Кiлькiсть переглядiв: 347

Коментарi