• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Файловий архів

Звіт керівника 2012-2013 рр.

Шановні присутні! Ось і закінчився навчальний рік і ми знову зібралися сьогодні тут, щоб зробити підсумки роботи колективу школи, оцінити роботу директора на посаді за 2012/20132 навчальний рік.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи,щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року. Я, як директор школи, протягом звітного періоду керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи,вся робота була спрямована на виконання Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Національної доктрини розвитку освіти,інших нормативних актів, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього закладу.

Особисто я, як директор школи, в своїй роботі намагалася проводити ціле спрямовану роботу з питань дотримання з працівниками школи трудового законодавства, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України, що сприяло створенню в школі обстановки діловитості, заданого ритму діяльності та запобігти конфліктам у колективі.

Мета та завдання діяльності колективу школи були обумовлені проблемною темою школи, над якою другий рік працює колектив «Формування мотивів навчання, пізнавальних інтересів, розвиток творчих можливостей учнів – шляхом удосконалення фахової та педагогічної майстерності».

Розв'язання проблем та завдань школи, які стояли в минулому навчальному році перед колективом школи, дозволило досягти певних результатів у навчально-виховному процесі.

Структура навчального року, режим роботи школи навчальні та виховні плани були своєчасно розглянуті адміністрацією, затверджені та відповідають чинному законодавству України.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, які були затверджені наказом МОН України №371 від 05.05.08р. і опрацьовані в колективі.

В минулому навчальному році я, як керівник навчального закладу, намагалася здійснювати роботу до використання можливостей діючих планів і програм для здійснення диференційованого підходу до учнів на всіх етапах навчального процесу.

Зміст навчально-виховної роботи в 2012-2013 н.р. визначався освітніми галузями базових типових навчальних планів і включав, окрім державного мінімуму, багатий спектр розвиваючих спецкурсів за рахунок годин варіативної частини плану, які слугували прикладному та загальнокультурному розвитку учнів.

Як директор школи, намагалася спрямовувати навчальний процес на особистість, зробити його особистісно зорієнтованим, щоб можна було розширити можливості учнів.

Забезпечення доступності здобуття якісної освіти є актуальним для кожного учня. Зміст освіти, організація НВП мають постійно оновлюватися відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. Саме так я і вбачаю своє основне завдання як керівник навчального закладу.

За підсумками 2012-2013 навчального року 50,3% учнів засвоїли програми на достатньому та високому рівнях.

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання: Високий рівень - 44 учні. Достатній рівень - 157 учнів. Середній рівень - 166 учнів . Початковий рівень-25 учнів

Учні нашої школи традиційно активні учасники конкурсів. У цьому навчальному році 22 учні стали переможцями II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 3 - III етапу.

За підсумками навчального року учні школи показали хороший рівень досягнень. З 342 учнів 2-8 класів - 41 закінчили навчання з похвальним листом, 2 учні отримали свідоцтва з відзнакою.

В своїй роботі, як керівник навчального закладу, одним з головних завдань вбачаю у виявленні, розвитку та педагогічній підтримці здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу. Сприяння реалізації обдарування потребує організації особливого середовища, яке я намагаюсь створити в школі. Тому ефективність роботи школи простежується у показниках учнів на олімпіадах різних рівнів, конкурсах-захистах наукових робіт в системі МАН.Хочу сьогодні подякувати вчителям Примаченко А.В., Литкіній Л.А., Поліщук Н.С.,Сгонкус Т.В.Паньковій Л.І.Микоць Н.Г. Бурносу В.В., Дудник Т.О., які підготували призерів олімпіад з базових предметів. Як недолік, хочу сказати, що я, як керівник школи, не використала всі наявні резерви, не змобілізувала педагогічний колектив на досягнення більш вагомих результатів в роботі по підготовці та участі в предметних олімпіадах. Ще не всі вчителі забезпечують належний рівень підготовки учнів зі своїх предметів.

На виконання закону «Про освіту, Указ Президента «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності» у школі розроблено систему заходів щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, закріплених за мікрорайоном школи.

На початок навчального року в школі навчалося 390 учнівв 19класах- комплектах, середня наповнюваність становите 20 учнів. Доїзжих учнів-180.

Регулярно у школі проводиться акція «Урок» щодо виявлення дітей, які не приступили до навчальних занять у школі (на початок навчального року) , засідання батьківського комітету, співбесіди різного рівня, співпраця з районною службою в справах дітей. Результативність цих заходів висока, оскільки за минулий рік 100% дітей шкільного віку, які мешкають в мікрорайоні школи, охоплено навчанням. Всі випускники 9х класів 2012 року працевлаштовані. В середньому 28% випускників 9х класів продовжують навчання в 10 класі школи, 52% у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, 15% в профтехосвіті, 5% у вечірній школі. Як висновок, не працевлаштованих випускників 9х класів немає. За останні три роки 92% випускників 11 класу вступають і успішно продовжують навчання у вузах ІІІ-ІУ рівнів акредитації. У школі існує певна система роботи щодо організації профільного навчання. У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка з біології. З цією метою була налагоджена робота курсів за вибором та факультативів. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи.у 10 класі організовано профільне навчання. Дане питання узагальнено наказом по школі: «Про роботу допрофільних і профільних класів»

З метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної освіти та охоплення навчанням та вихованням дітей та підлітків шкільного віку, в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. Тримаю на контролі роботу класних керівників щодо ознайомлення учнів з Правилами для учнів, а також безпосереднє виконання цих правил учнями. Цьому сприяли постійна робота класних керівників на класних годинах, під час проведення тижня правових знань, зустрічей з працівниками правових структур.

Наслідком впливу школи на соціальну поведінку учнів є також виконання учнями основних нормативних документів школи. Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, в яких визначені основні правила та обов'язки учнів.

Особисто я, через класних керівників, тримаю на особливому контролі відвідування учнями занять. В наявності пояснення за більшість пропусків уроків: це медичні довідки, заяви батьків, пояснювальні, які зберігаються класними керівниками. Постійно підтримую зворотній зв'язок з батьками тих учнів, які мають найбільшу кількість пропусків. Результатом постійного контролю за відвідуванням учнями школи є те, що в минулому навчальному році не було випадків невідвідування учнями школи , які привели б до припинення навчання в школі.

За звітний період сприяла поверненню до навчання таких учнів як Александров В. Хожай В. З ними та їхніми батьками мною спільно з класними керівниками були проведені індивідуальні роз'яснювальні бесіди про недопустимість безпричинних пропусків уроків.

З метою організації профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинності серед учнів школи мною були видані накази «Про стан правовиховної роботи в школі», «Про заходи щодо профілактики та запобігання правопорушень серед учнівської молоді», які комплексно реалізують заходи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів, посилюють просвітницьку роботу серед батьків.

Незважаючи на низку запобіжних заходів, за звітний період в школі траплялися випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка окремих учнів, пропуски занять без поважних причин. Проте у кримінальній міліції у справах неповнолітніх жоден учень школи не розглядався і не був поставлений на облік. Однак на шкільному обліку як правопорушники стоять 2 учні, з якими проводиться індивідуальна робота.

У цьому році працювало учнівське самоврядування. Діяльність учнівської ради протягом минулого навчального року була варіативною, гнучкою, залежала від можливостей колективу, інтересів і запитів учнів, традицій школи. Проте, повинна сказати, що я, як директор школи, ще не використала в повній мірі можливості учнівського самоврядування як основи демократичної організації життя і діяльності учнівського і педагогічного колективів.

У школі розроблені та є в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність школи. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користування матеріалами сайтів МОН України, Головного управління освіти , що дає можливість оперативно і мобільно користуватися достовірною інформацією, вчасно знайомитись із новими документами.

Контроль-це важлива складова та об'єктивно необхідна функція управління. У нашій школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку школи, його НВП та діяльність всього шкільного колективу. Особисто мені контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливішими питаннями школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, оптимально підтримувати трудову атмосферу в колективі.

Мною, як керівником навчального закладу, використовується багато різних форм контролю за станом НВП і, в першу чергу, таких традиційних як контрольні зрізи за текстами дирекції школи, вивчення стану ведення та перевірки учнівських щоденників, зошитів, перевірка умінь і навичок упроведенні практичних і лабораторних робіт, вивчення стану викладання окремих предметів та виконання навчальних планів та програм.

Так в цьому навчальному році мною вивчались такі питання: стан ведення щоденників учнів школи, стан навчальних кабінетів та їх спрямованість на виконання освітніх завдань викладання та якість навчальнихдосягненьз інформатики, історії України,українськоїмовита літератури, математики, основ здоров'я, психології - педагогічна адаптація учнів 5х класів до навчання в основній школі. Аналіз результатів внутрішнього контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах по школі. Протягом навчального року видані такі накази: «Про організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності в осінньо-зимовий період 2012-2013 навчального року в навчальному закладі», «Про підсумки класно-узагальнюючого контролю в 5-их класах», «Про заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності у 2012-2013 навчальному році», « Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 10 класі школи»,» « Про наслідки перевірки ведення класних журналів», «Про стан ведення учнівських щоденників учнями 5 – 7-х класів», «Про організацію роботи з обдарованими дітьми в 2012-2013 навчальному році», « Про створення системи Цивільної оборони в школі», « Про результати перевірки учнівських зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5 – 11 класах» , « Про адаптацію учнів 1-х класів», « Про вивчення рівня сформованості умінь т навичок учнів, що перебувають на індивідуальному навчанні», « Про дотримання статутних вимог учнями школи», « Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5 - 9 класів з основ здоров’я», « Про стан проведення факультативних занять учителями школи», «Про класно-узагальнюючий контроль у 4-их класах», « Про стан викладання української мови у 5 - 11 класах», «Про стан виховної роботи», «Про об’єктивність оцінювання знань учнів: поточний, тематичний і підсумковий контроль навчальних досягнень», «Про вивчення стану викладання рівня навчальних досягнень учнів з інформатики», « Про організацію роботи спортивних секцій», « Про результати перевірки навичок читання учнів 5 - 6 класів», «Про результати контрольних робіт з української мови, алгебри, географії, історії учнів 9-А, 9-Б класів», «Про класно-узагальнюючий контроль 1-их класів», «Про підсумки проведення Дня Цивільного захисту в школі», «Про підсумки проведення ДПА у 4-их класах», «Про стан відвідування навчальних програм учнями школи», « Про стан роботи з охорони праці, техніки безпеки під час навчально-виховного процесу».В 2012-2013 н. році проводилось подальше удосконалення технології моніторингу знань учнів. За результатами моніторингу складені довідки про написані відповідні накази, на основі яких мною були прийняті певні адміністративні рішення щодо вдосконалення організації навчального процесу.

Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів. проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану трудової дисципліни. Стан цих показників систематично розглядається на оперативній нараді. Основними формами спілкування, які я використовую в своїй роботі є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Практика моєї роботи показує, що в колективі можна ефективніше реалізувати свої лідерські ролі тоді, коли керівник намагається максимально активізувати роботу всіх працівників у сфері самоуправління, оскільки за таких умов колектив працює ефективніше. У зв'язку з цим я надаю колегам самостійності, яка відповідає їхній кваліфікації і характеру роботи, намагаюсь створити необхідні умови для роботи. У кожному зі своїх колег бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.У школі затверджено правила внутрішнього розпорядку для всіх учасників НВП, розроблено та затверджено посадові обов'язки для педагогів. Щороку приймається колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом школи.

Моральне заохочення вчителів здійснюється за наслідками атестації, результативності в роботі.

Концепція розвитку НЗШ №2 І-ІІІ ступенів на 5 років, яка ґрунтується на гуманістичній особистісно орієнтованій парадигмі освіти, була прийнята на педагогічній раді.Концепція містить загальні положення, в ній визначається критерії результативності діяльності, науково-методичне забезпечення та умови їх реалізації.

В цьому навчальному році, як і в попередні роки, на початок вересня за даними результатів вивчення соціально-побутових умов життя і виховання кожного учня складались соціальні паспорти класів, а на основі їх соціальний паспорт школи. Це дає змогу вчасно виявити дітей та сім'ї, які потребують соціальної підтримки.

У 2012-2013 н. році виявлено, що із 392 учнів у школі здобувають освіту 2 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; 7 дітей - інвалідів, 4 навчаються за індивідуальною формою навчання, для них складений розклад, регулярно проводяться з ними заняття, їм забезпечено рівний доступ до здобуття освіти, 16 дітей-напівсиріт, в 30 багатодітних сім'ях навчаються 122 дітей. Для дітей-сиріт в першу виділяються путівки на оздоровлення. У школі розроблено систему заходів стосовно соціально-правового захисту дітей, профілактики бездоглядності. На жаль, значний відсоток учнів виховується в неповних сім'ях, кількість яких щороку зростає.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організоване відповідно до нормативно-правової бази. У школі працює медична сестра, яка організовує систематичне та планове обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Протягом 2012-2013 навчального року було проведено медичний огляд учнів1-11 класів

За результатами медичного огляду учні, які потребують поглибленого огляду чи лікування, та ті, що стоять на диспансерному обліку, направляються до відповідного лікаря-спеціаліста. Відповідно до результатів медичного огляду, на підставі довідок в школі уточнені списки учнів підготовчої та основної групи.

До початку 2012-2013 навчального року всі працівники школи пройшли медичний огляд за рахунок державного бюджету.

Робота з охорони праці, ТБ, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час НВП у моїй діяльності та всього педагогічного колективу визначається як одна з пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних, санітарних правил і норм улаштування, утримання ЗНЗ та організацій НВП. Стан цієї роботи знаходиться під моїм постійним контролем. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з ОП та ТБ у закладі, створюється служба з ТБ.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, поїздками на олімпіади. В школі в наявності всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань ОП. Питання ОП та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові, батьківських зборах, на засіданнях шкільного батьківського комітету.

Організація харчування учнів школи регламентується законами України «Про освіту» (ст..25), «про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст5), а також іншими нормативними документами.

Під особливою увагою перебуває харчування дітей пільгових категорій. До послуг учнів було організовано буфет. Якість харчування учнів систематично перевіряється адміністрацією школи і членами батьківського комітету. Результати перевірок доводяться до відома батьків, розглядаються на засіданнях батьківського комітету школи.

За медичними показниками здійснюється оздоровлення дітей постраждалих від аварії на ЧАЕС. За минулий навчальний рік було оздоровлено 150 учнів, що становить 50,9%. Велику увагу приділяла учням їх, 5-х та 10 класу, у яких можуть виникнути труднощі в період адаптації до нових умов навчання. Щоб цьому запобігти, для вчителів, батьків учнів цих класів були вироблені пам'ятки,як працювати з цими дітьми. Питання психолого-педагогічного забезпечення адаптації учнів 5х класів вивчалося мною і було узагальнене на педраді.

В цьому році після тривалої перерви на базі школи працював пришкільний табір

« Котигорошко», де змогло відпочити 30 учнів школи. Для цих дітей було організоване якісне харчування, екскурсії, спортивні змагання, три тижні учні були під наглядом вчителів. Хочу подякувати всі вчителям за роботу в таборі, а особливо начальнику табору Кобко Т.М., вихователям, техпрацівникам.

Навчальна практика учнів 5х-8х та 10 класів, сприяла організації відпочинку учнів та доповнювала навчальний процес, пройшла на високому рівні, збагатила та розширила кругозір учнів. їм вдалося побувати в містах Львові, Ужгороді, музеях

м. Києва цікавих містах району та селища.

Сьогодні в школі працює 30 вчителів, в т. ч. 2 сумісники, 18 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, зі званням «вчитель-методист»-10 вчителів, старший вчитель-8.

Школа на 100% укомплектована кадрами(вакантна посада практичного психолога,біолога). Аналіз якісного складу та освітнього рівня вчителів школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення НВП на високому рівні.

Хочу сказати, що як голова атестаційної комісії, в центрі уваги своєї роботи на протязі навчального року тримала атастацію учителів. Вцьому році атестувалося 8 вчителів, з яких трьом було встановлено II категорію, а два вчителі підтвердили вищу категорію та звання «вчитель-методист», «старший вчитель».

У методичній роботі школи пріоритетними залишаються творчий пошук, дослідницька діяльність, спрямована на розвиток особистості учня, узагальнення досвіду роботи вчителів.

Одним із моїх завдань є інформаційне забезпечення освітнього простору. Для цього в школі організовано передплату педагогічних видань, комплекту газет видавництва «Основа». Школа підключена до мережі Інтернет.

Науково-методична робота школи органічно пов'язана з іншими ланками шкільної діяльності, має системний характер, позитивно впливає на підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів, сприяє розвитку творчості.

Комп'ютеризація нашої школи в повному обсязі розпочалася з 2007 року, коли в школі з'явився перший комп'ютерний клас, де обладнано 1 учительське та 10 учнівських місць. Учні 2-4х класів мають змогу вивчати початковий курс «Сходинки до інформатики. Забезпечення комп'ютерною технікою складає 13 учнів на один комп'ютер. Школа підключена до мережі Інтернет. Поповнюється матеріалами шкільний веб-сайт.

Система моєї роботи передбачає залучення до НВП батьківської громаді кості. Моя співпраця з батьківською громадою здійснювалась через спілкування на батьківських зборах, спільне обговорення питань на засіданнях батьківського комітету, де розглядались питання щодо виконання батьками своїх конституційних обов'язків у справі виховання своїх дітей, оздоровлення учнів, розвиток матеріальної бази школи та підготовки школи до нового навчального року, інші організаційні питання.

До потенціальних партнерів школи, з якими я співпрацюю, відносяться приватні підприємці, керівники селищних організацій, громадські організації, виконком селищної ради на чолі із селищним головою. Я сьогодні хочу подякувати начальнику ПМК Шуляренку В.В.., за допомогу у зміцненні матеріальної бази школи,подружжю Добрянських за надання подарунків обдарованим дітям. Завдяки спільній партнерській роботі вдалося значно поліпшити матеріальну базу. За спонсорські кошти, благодійні внески батьків в школі вдалося створити пристойні умови для навчання і виховання учнів. Перш за все, це ремонт спортивної зали школи, покриття стадіону, в хорошому стані зберігаються раніше відремонтовані коридори, вестибуль, актова зала, сходи,

Зимовий період 2012-2013 років пройшов у нормальному режимі. В школі було тепло, світло, затишно. Опалювальна система, водопостачання, електричні мережі щорічно перевіряються і знаходяться в задовільному стані. Будівля школи та її приміщення забезпечують оптимальні умови для організації педагогічного процесу, відпочинку та харчуваня учнів. Завдяки благодійним акціям в школу придбано меблі для обладнання другого комп'ютерного класу та меблі для читальної зали, які вже є в наявності та будуть встановлені в бібліотеці. За спонсорську допомогу було куплено мікрофони,кольоровий принтер,3+6 ПК, 2 телевізори,меблі,бензокосу.

Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводилась інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає.

Ми отримали державний акт на землю, де чітко визначені межі території школи, а це означає, що територія школи вже юридично закріплена.

Намагаюсь приділяти достатню увагу естетичному вигляду школи, збереженню шкільного майна. В чистоті намагаємось утримувати подвір'я. Організовано догляд за зеленими насадженнями. В цьому році за допомогою батьків далося спиляти декілька дерев, які були уражені омелою, також було висаджено певну кількість молодих дерев та кущів.

Планів дуже багато. Хотілось би довести школу до певних стандартів, організацію НВП підняти на рівень сучасних вимог, модернізувати матеріально-технічну базу. Тобто зробити все, щоб наша школа посіла достойне місце серед навчальних закладів району.


Кiлькiсть переглядiв: 1035

Коментарi